Privacyverklaring

IPster beschermt je persoonsgegevens, gewoon zoals het moet!

Privacyverklaring

Over IPster

IPster biedt slimme telecom- en ICT diensten aan en staat bekend om haar innovatieve technologie. Wij maken het makkelijker.

Met IPster verbind je jouw data tools met het Conversational Platform. Door verschillende datapunten uit te lezen kan ons Conversational Platform de binnenkomende vragen opvangen en door IPster's Virtuele Assistent automatisch laten beantwoorden. Deze slimme integratie van je CRM, e-Commerce pakket, helpdesk tools e.a. zorgt voor een tijdswinst van minimaal 40% to 50% op de afhandeling van inkomende telefoongesprekken.

Aan het onderwerp privacy schenken wij veel aandacht, zodat onze klanten weten waar wij mee bezig zijn.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Hiervoor hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens goed te beschermen, zo hebben we o.a. fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden, firewall beveiliging maar ook regels die gelden voor alle medewerkers van IPster met betrekking tot geheimhouding. Bij iedere keuze die we maken, nemen we maatregelen om je privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Alle medewerkers van IPster tekenen een geheimhoudingsplicht dit ter bescherming van klant en IPster gegevens. Daarnaast gaan wij vertrouwelijk om met persoonsgegevens en voldoen wij aan de voorwaarden van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die door IPster worden verwerkt

IPster verwerkt enkel gegevens voor de continuiteit van het Conversational Platform, het beantwoorden van vragen en klachten, statistieken, en voor het ontwikkelen en/of verbeteren van onze dienst. Indien anders zal dit schriftelijk gevraagd en vastgelegd worden in samenspraak met de relatie. Wij beheren o.a.jouw :

 • Bedrijfsnaam 

 • Contact & Adresgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers, postcode,huisnummer,plaats)

 • Contactpersonen

 • Bank- en BTW gegevens  

 • Factuur- en Betalingsgegevens

 • Relatie- en Klantnummer 

 • KVK gegevens 

 • Inkomende telefoonnummers

 • Uitgaande telefoonnummers

 • Inbound & Outbound Gespreksduur

 • Voicemail

 • Gespreksopname

 • Communicatie data, waaronder CDR, SIP en IP adressen

 • Aansluit- en IP gegevens

Worden er gegevens doorgespeeld naar derde landen?

Partijen zullen persoons- en verkeersgegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen Nederland en de Europese unie (EU) en de EER. Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de EU en de EER zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau is.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Door ons bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst verzamelde (persoons)gegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden in het kader van onze bedrijfsvoering en met inachtneming van de doelen als omschreven in onze privacy policy verwerkt.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houdt IPster rekening met wat wettelijk is toegestaan en wat de bewaartermijn-plicht is. Na afloop van het termijn zal IPster gegevens verwijderen dan wel anonimiseren.

Download onze privacyverklaring

Passende maatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de Diensten, welke maatregelen er onder meer toe strekken om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging.

Bij inbreuken op de beveiliging met nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de continuïteit van de diensten zullen wij de Autoriteit Consument en Markt en eventuele andere toezichthoudende autoriteiten daarvan in kennis stellen. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, zullen wij ons inspannen om de betrokkene eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen.